Event

กิจกรรมอื่น ๆ

สนับสนุนชุดตรวจ ATK จำนวน 300 ชุดเพื่อร่วมสมทบทุนผ้าป่า ATK นำไปตรวจเชื้อให้กับกลุ่มเสี่ยง ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ

สนับสนุนชุดตรวจ ATK จำนวน 300 ชุด เพื่อร่วมสมทบทุนผ้าป่า ATK วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายมณชัย ตงศิริกุล ผู้จัดการฝ่ายรับซื้อวัตถุดิบ ตัวแทน บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด สนับสนุนชุดตรวจ ATK จำนวน

Read More »
กิจกรรมอื่น ๆ

มอบเงินสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

มอบเงินสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเหลือ COVID-19 วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คุณบุญชู จิระธนะวัฒน์ ประธานกรรมการ และพนักงาน บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัดได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท และในนามตัวแทนของสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 329,000

Read More »
กิจกรรมอื่น ๆ

ได้มอบข้าวกล่องและน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบุคลากรทางการแพทย์

มอบน้ำดื่มและข้าวกล่องเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 คุณบุญชู จิระธนะวัฒน์ ประธานกรรมการ และพนักงาน บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด ได้มอบข้าวกล่องให้กับโรงพยาบาลซับใหญ่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 เป็นระยะเวลา 5 วัน รวมทั้งสิ้น 610 กล่อง และน้ำดื่ม โดยมีนางปราณีต พิพิธกุล และนางกรรภิรมญ์ พั่วสำโรง

Read More »
กิจกรรมอื่น ๆ

มอบเจลแอลกอฮอลให้กับผู้นำชุมชน

มอบเจลแอลกอฮอลให้กับผู้นำชุมชน วันอังคารที่ 8 และวันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตัวแทนจากบริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด ได้มอบเจลแอลกอฮอลล์ให้กับผู้นำชุมชน ในเขตตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยลดการแพร่เชื้อของเชื้อไวรัส COVID-19

Read More »
ซ้อมดับเพลิง

อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย

อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด ได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ผู้บริหารได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน (จป.) นำพนักงานในบริษัทฯ ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การจำลองเหตุการณ์ ฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง

Read More »
กิจกรรมอื่น ๆ

อบรม โรคใบด่างในมันสำปะหลัง

อบรมให้ความรู้เครื่องโรคใบด่างในมันสำปะหลัง บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด ได้ร่วมกับอำเภอซับใหญ่จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกษตกร เรื่อง “โรคใบด่างในมันสำปะหลัง” ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์อำเภอซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โดยได้เกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายกอบชัย บุญอรณะ มาเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ทำงานได้เป็นอย่างดี

Read More »
กิจกรรมอื่น ๆ

โครงการซับใหญ่โมเดล

โครงการซับใหญ่โมเดล วันพุธ ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด ร่วมกับอำเภอซับใหญ่จัดอบรม โครงการซับใหญ่โมเดล เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง แก่เกษตรกรอำเภอซับใหญ่ โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอ อำเภอซับใหญ่ นางสาวอ้อยใจ คำบุญเรือง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ และวันพฤหัสบดี

Read More »
กิจกรรมอื่น ๆ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ตัวแทนผู้บริหารบริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( 10 Flagships for DOPA Excellence

Read More »
กิจกรรมอื่น ๆ

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

วันที่ 24 มิถุนายน 2563  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพและลดความสูญเสียในการผลิต ให้กับพนักงานบริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ทั้งนี้บรรยากาศในการฝึกอบรมเต็มไปด้วยสาระความรู้ ฝึกการระดมสมอง เน้นการทำงานเป็นทีม ซึ่งพนักงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ มาปรับใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี

Read More »
กิจกรรมอื่น ๆ

มอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) และเครื่องปริ๊นเตอร์ ให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 23 มิถุนายน 2563   ตัวแทนผู้บริหารบริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด ได้เข้ามอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) และเครื่องปริ๊นเตอร์ ให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนบ้านทิกแล้ง ไว้ใช้ในการประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียนสืบไป

Read More »
ชุมชนสัมพันธ์

มอบชุดกลองทอมบ้า เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการขับร้องเพลง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ตัวแทนผู้บริหารบริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด ได้เข้ามอบชุดกลองทอมบ้า เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการขับร้องเพลง ในการเข้าร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน ให้แก่หมู่บ้านท่ากูบ หมู่ที่ 1 ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

Read More »
กิจกรรมอื่น ๆ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด เข้าร่วมการประชุมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายมันสำปะหลัง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยทางบริษัทฯได้เข้ามอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการป้องกันไวรัส COVID-19

Read More »
ชุมชนสัมพันธ์

พิธีมอบบ้านที่อยู่อาศัยตามโครงการ “บ้านปันรัก ครูเมตตา พระกรุณา” ประจำปี 2563

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด เข้าร่วมในพิธีมอบบ้านที่อยู่อาศัยตามโครงการ “บ้านปันรัก ครูเมตตา พระกรุณา” ประจำปี 2563 ให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอซับใหญ่ที่มีฐานะยากจน แต่เรียนดี และมีความกตัญญู ตลอดจนมีความประพฤติเรียบร้อย ที่บ้านท่ากูบ หมู่ที่1 ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

Read More »
ชุมชนสัมพันธ์

วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านตามโครงการบ้านปันรัก ครูเมตตา พระกรุณา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 วันนี้ตัวแทนผู้บริหารบริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด ได้เข้ามอบปูนฉาบ จำนวน 20 ถุง และสีทาบ้าน เพื่อเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านตามโครงการบ้านปันรัก ครูเมตตา พระกรุณา ให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอซับใหญ่ที่มีฐานะยากจน แต่เรียนดี และมีความกตัญญู ตลอดจนมีความประพฤติเรียบร้อย โดยเป็นการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ โรงเรียน วัด ภาคประชาชนและจิตอาสาร่วมกันก่อสร้าง

Read More »
ชุมชนสัมพันธ์

ออกเยี่ยมและให้กำลังใจชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงบริษัทฯ สู้ภัยไวรัส COVID-19

วันที่ 23 เมษายน 2563  ตัวแทนผู้บริหารบริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด ได้นำพนักงานออกเยี่ยมและให้กำลังใจชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงบริษัทฯ สู้ภัยไวรัสCOVID-19 และในโอกาสนี้ได้มอบข้าวสารให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ที่อาศัยอยู่ในหมู่ 1 หมู่2 หมู่6 และหมู่7 ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากไวรัสCOVID-19

Read More »
กิจกรรมอื่น ๆ

ตรวจดูมาตรการป้องกันไวรัสCOVID-19 ในสถานประกอบการ

วันที่ 22 เมษายน 2563 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจ.ชัยภูมิ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.ชัยภูมิ ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด เพื่อให้คำแนะนำและตรวจดูมาตรการป้องกันไวรัสCOVID-19 ในสถานประกอบการในโอกาสนี้ทางบริษัทฯได้มอบแอลกอฮอล์และเจลล้างมือ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ป้องกันไวรัสCOVID-19ในการปฏิบัติงาน

Read More »