กิจกรรมเพื่อสังคม

กลุ่มธุรกิจธนะวัฒน์


26 มิถุนายน 2557


โครงการ

"จากผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์"

จุดเริ่มต้น "โครงการกำแพงเพชรโมเดล"

กลุ่มธุรกิจธนะวัฒน์ โดยคุณบุญชู จิระธนะวัฒน์ ประธานกรรมการ ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร จัดงาน "จากผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์" ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้น "โครงการกำแพงเพชรโมเดล" ของกลุ่มธุรกิจธนะวัฒน์ โดยโครงการได้ต่อยอดการวิจัยมาจากโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตมันสำปะหลัง โดยกระบวนการสีคิ้วโมเดล จังหวัดนครราชสีมา