กิจกรรมเพื่อสังคม

กลุ่มธุรกิจธนะวัฒน์


20 พฤษภาคม 2562


โครงการเสริมสร้างความรู้แก่เกษตรกร

มันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 90

คุณบุญชู จิระธนะวัฒน์ ประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจธนะวัฒน์ เป็นประธานในงานกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ และมอบท่อนพันธุ์มันสำปะหลังห้วยบง 90 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้เพื่อต่อยอดโครงการกำแพงเพชรโมเดล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และเพื่อลดต้นทุนในการเพาะปลูกมันสำปะหลังให้แก่เกษตรกรในเขตจังหวัดกำแพงเพชร โดยมันสำปะหลังสายพันธุ์ห้วยบง 90 เป็นสายพันธุ์ที่มีปริมาณเชื้อแป้งสูง อีกทั้งยังสามารถให้ผลผลิตต่อไร่สูงด้วย การสร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โดยรอบ ถือเป็นอีกหนึ่งในภารกิจหลักของเรา