กลุ่มธุรกิจธนะวัฒน์

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง

กลุ่มธุรกิจธนะวัฒน์ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางของความเชี่ยวชาญที่ยาวนานกว่า 40 ปี ผลิตภัณฑ์จากทุกฐานการผลิตจึงได้มาตรฐาน มีคุณภาพสม่ำเสมอเป็นหนึ่งเดียว และเพราะคุณภาพของผลิตภัณฑ์คือหัวใจสำคัญ เราจึงพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้มีความทันสมัยเท่าทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ

บริษัท