มาตรฐานผลิตภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจธนะวัฒน์

กลุ่มธุรกิจธนะวัฒน์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามนโยบายคุณภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เติบโตได้อย่างยั่งยืน เรามุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ บุคลากร ทรัพยากร ระบบการบริหารงาน และเทคโนโลยีให้เท่าทันต่อสภาวะการณ์ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจของลูกค้า และความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจังหวัดกำแพงเพชร

ได้รับการประเมิน และผ่านการรับรองตามข้อกำหนดมาตรฐาน


 

ISO
9001 : 2015

HACCP
Codex Alimentarius
TAS 9024-2021

GHPs
Codex Alimentarius
TAS 9023-2021

รับรองโดย

การรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลโดย
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
จังหวัดกำแพงเพชร

ได้รับการประเมิน และผ่านการรับรองตามข้อกำหนดมาตรฐาน


 

ISO
9001 : 2015

HACCP
Codex Alimentarius
TAS 9024-2021

GHPs
Codex Alimentarius
TAS 9023-2021

รับรองโดย

การรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลโดย
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  จังหวัดชัยภูมิ  

ได้รับการประเมิน และผ่านการรับรองตามข้อกำหนดมาตรฐาน


FSSC 22000 V5.1

ISO
9001 : 2015

HACCP
Codex Alimentarius
TAS 9024-2021

GHPs
Codex Alimentarius
TAS 9023-2021

รับรองโดย

การรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลโดย
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย